Hledejte Hospodina

08.01.2022

Amos 5,4-15: 
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít! 5 Nedotazujte se Bét-elu, nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Beer-šeby, neboť Gilgál bude přesídlen, Bét-el se ukáže jako ničemný klam. 6 Dotazujte se Hospodina a budete žít! Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň. Pozřel by jej a nikdo by neuhasil Bét-el, 7 ty, kdo převracejí právo v pelyněk a spravedlnost srážejí k zemi. 8 Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. 9 On mocného uvrhne do záhuby a zhouba pronikne do pevnosti. 10 Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. 11 Protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. 12 Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete. 13 Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. 14 Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. 15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.


Milost vám a pokoj...

Ohlížíme se za rokem 2021, který přinesl vše, co si jen člověk může přát, i čeho se nejvíce obává. Byl to rok plný nečekaných situací a okamžiků, na které by rád zapomněl. Vlastně tak trochu, jak to bývá vždy na konci roku. Byl to rok, kdy snad víc než kdy jindy platilo to, že nejdůležitější to, co chci já, jak to vidím já, jak to vyhovuje mně a co z toho budu mít já... Ale život křesťana má být především o tom, jak to vidí Bůh, co po nás Bůh chce, kam a ke komu nás posílá. Proto jsem pro novoroční kázání zvolil text z Amose, který odpovídá na otázku, kterou bychom se měli zabývat (a kterou nyní pokládám): "Jak hledat Hospodina".

Třikrát zde tedy nacházíme výzvu, která je uvedena v rozkazovacím způsobu:

  • "Hledejte mě!" (verš 4 - osobní zájmeno zde zastupuje Hospodina);
  • "Hledejte Hospodina!" (verš 6) a
  • "Hledejte dobro!" (verš 14).

A tato výzva je pokaždé uvedena s důsledkem "Budete žít!". Jediná cesta k životu, která se snad ještě pro Boží lid nabízí, záleží v hledání Hospodina, což úzce souvisí s hledáním dobra.


Nejdřív se ovšem dozvídáme, co toto životodárné hledání Hospodina neznamená. Následuje totiž trojí negativní vymezení toho, co Boží lid hledat nemá: nehledejte Bét-el, nechoďte do Gilgálu a neputujte do Beer-šeby." (verš 5)

 Trojí výzva k hledání Hospodina a k hledání dobra, vedoucí k životu, zde má opozici v trojím pokynu nevyhledávat to, co spěje k zániku.

V souvislosti s tímto odmítnutím je zřejmé, že hledat Hospodina tradičním způsobem znamenalo právě putovat k bohoslužbám do svatyně, kde byl Hospodin uctíván. Výzva k hledání Hospodina, která však neznamená pouť do Hospodinovy svatyně, musela znít pro Ámosovy současníky jako protimluv.

A ruku na srdce. Jak to zní nám? Co kdybych jako kazatel řekl, nehledejte Boha ve sboru? Myslím, že by mě večer čekal telefonát z Českého sdružení a možná i nějaká ta pozvánka z kazatelského oddělení naší církve, abych (minimálně) podal vysvětlení. V Amosově textu ale naše představy troskotají - zjišťujeme, že Hospodin se nehledá ve svatyni, kostele, ve sboru či církvi.

Tím naléhavěji se pak nabízí otázka, jak tedy Hospodina hledat? A tím se konečně dostáváme k tomu, jak konkrétně chce být Hospodin hledán.

Hledání Hospodina již neznamená putovat do některé Hospodinovy svatyně, ale hledat dobro, a ne zlo. Rozhodující podmínkou Hospodinovy životodárné přítomnosti je láska k dobru, která se projevuje uplatňováním práva. Opakem je budování vlastního luxusu ("budování domů z kvádrů" a "vysazování skvělých vinic" - v.11), které se děje na úkor sociálně slabých.

Když budeme tedy přicházet na během tohoto roku na bohoslužby, nemělo by to být za tím účelem, abychom Hospodina hledali, ale abychom ho uctívali, vzdávali mu čest a chválu, skláněli se před ním a oslavovali jeho působení v našich životech. Když by během bohoslužeb nebo po nich mělo následovat jakékoli hledání, pak by to mělo být na rovině toho, jak uplatňovat právo v našem městě, jak se zastat bližních, jak předávat pokoj a šířit naději a milost, kterou v Bohu dostáváme.

Budeme-li hledat vlastní prospěch, návody na budování vlastního bezproblémového života ve všech jeho rovinách, je téměř jisté, že se hledání Hospodina nepřinese valných výsledků. Vždyť nacházení Boha se uskutečňuje milosrdným pohledem a zájmem o druhého.

Kéž je tedy rok 2022 naplněn upřímným lidským setkáním, pomocí, porozuměním, zdravím, nadějí a pokojem. Někdy to můžeme být právě my, skrze které je Bůh světu sesílá.

© 2022 Jan Matoušek. Všechna práva vyhrazena 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!